İSG Hizmeti Almayan İhalelere Katılamayacak 07.06.2017

Kamunun yapım işleri ve hizmet alımı ihalelerine katılmak isteyen yüklenici firmaların, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bütün yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekecek.

Kamu İhale Kurumunun (KİK) yapım işleri ve hizmet alımı ihaleleri· uygulama yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, değişiklik çerçevesinde her iki türdeki ihalelere katılacak yüklenicilerin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaları ve bu konudaki tüm giderleri karşılamaları hükme bağlandı.

ARTIK ZORUNLU OLACAK

Anılan düzenleme çerçevesinde çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç-gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğunda olacak.

BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞMAYACAK

Yüklenici, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştıramayacak.

Öte yandan, yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, hizmetinde çalışanlar için gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uyacak. Ayrıca, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri alacak.

PRİM BORCU OLANA İŞ YOK

Bu arada Kamu İhale Genel Tebli·ği·nde de değişiklik yapıldı. Böylece ihaleye katılacak isteklilerin sosyal güvenlik prim borçlarının belirlenmesi aşamasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının da dikkate alınması hükme bağlandı.

KİK, Mal İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde de değişiklik yaptı.

Kaynak: Haberler.com

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan Kamuoyuna Duyuru 12.05.2017

Son birkaç gündür Kurumumuza yapılan bildirimler neticesinde 11 Mayıs 2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hakkında aşağıda belirtilen hususların bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunulmasında yarar görülmüştür.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesinde yer alan“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz.” amir hükmü doğrultusunda Kanun seviyesinde yer alan bir uygulamadır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında şuan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yayımlanan tebliğlerde yer alan toplam 48 meslek yer almaktadır. Bu 48 meslekte Kanunda açıkça belirtilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında düzenlenmiş ustalık belgesi ve mesleki ve teknik eğitim veren lise ve meslek yüksekokulu ilgili alan ve bölümlerinden alınmış diplomalarının dışında kalan tüm belgeler (kurs bitirme belgesi, çıraklık, kalfalık belgeleri, Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerin tamamlanması sonucunda verilen belgeler) geçersiz sayılmaktadır.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında bulunan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, 3308 sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş ustalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren lise ve meslek yüksekokulu ilgili alan ve bölümlerindeki diplomalar haricinde belgesi olan kişileri çalıştıran işverenlerin Kanunda öngörülen idari para cezası ile karşı karşıya kalabileceği gibi olası bir iş kazası durumunda ceza Kanunu açısından da ilgili kanunlarda öngörülen cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği hususu bilinmelidir.
11 Mayıs 2017 tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de güncellenen Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslekleri kapsamamakta olup, belge zorunluluğu bulunmayan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için şartlar tanımlamaktadır. Dolayısıyla anılan yönetmeliğin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslekler için uygulanamayacağı hususu açıktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: MYK

İş Ekipmanları Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Duyuru – 25.04.2017

Bilindiği üzere “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24/4/2017 tarihli 30047 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişiklikle aşağıda belirtilen hususlara ilişkin düzenlemeye gidilmiştir:

–        Elektronik ortamda kayıtların alınması sürecinde yeni doğacak ihtiyaçların daha etkin ve hızlı karşılanması amacıyla, kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecektir.

 

–        Halihazırda mevcut Yönetmelikte yer alan ve periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma, periyodik kontrol yapacak kuruluşlara ise hizmet yeterliliği belgesi alma veya akredite alma zorunluluğu getirme yetkisi; Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenen iş ekipmanlarına getirilecektir. Bununla birlikte Bakanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanacak kontrol listeleri, eğitim içerikleri ve benzeri çıktıların Tebliğ ile düzenlenmesine yetki alınmıştır. Bu aşamada Tebliğ yayımlanana kadar elektronik ortamda kayıt, eğitim, akreditasyon zorunluluğu bulunmayıp mevcut uygulama devam edecektir.

 

–        Periyodik kontrol yapacak kişilerin temel ve/veya belirlenen ekipmanlar bazında periyodik kontrol eğitiminden geçirilmesi ve eğitim alınana kadar kayıt yaptıran kişilere geçici kayıt numarası verilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

 

–        Yeni değişiklikle kayıt sisteminin uygulamasına öncelikli olarak pilot illerde başlanılması hususu düzenlenmiş, pilot olarak seçilen iller 24/4/2017 tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecektir. Pilot uygulama süresince pilot iller dışında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

–        Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler arasına metalurji ve malzeme mühendisleri eklenmiştir.

 

–        Ayrıca, uygulamada görülen ve sahadan alınan geri bildirimler çerçevesinde Yönetmelikte yer alan kaldırma ve/veya iletme araçlarının periyodik kontrol kriterleri tablosuna ASME B30.17 standardı eklenmiştir.

 

–        Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine atıf yapılmıştır. Asansörlerde periyodik kontrol yapan kişilerin, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğundan muaf olduğu belirtilmiştir.

 

–        Yönetmelikte yer alan tezgâhlarda periyodik kontroller yerine sadece bakım ve muayenenin yeterli bulunmasına ilişkin düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca tezgâhların bakım ve muayeneleri Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamı haricinde tutularak, periyodik kontrol yapan kişilerin Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda İşverenin yapması gerekenler;
İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları belgelendirilmeleri kaydı ile Kurum tarafından işverene ödenir.
Bu yükümlerin yerine getirilmesindeki savsama ve gecikmeden dolayı sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu yüzden uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
İş kazası olması halinde durum işverenleri tarafından, kazanın olduğu yerdeki
Yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl,
SGK’ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmelidir.
Aksi durumda bu sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK’ca işverenden tahsil edilir.
Ayrıca;
İşyeri kaza raporu düzenlenir.
Şahitlerin ifadeleri alınır.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi kurumca formatı belirlenen bildirim formu ile internetten yapılır
İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda SGK kurumunca yapılması gerekenler;
Sigorta kurumunun sorumlulukları ise ölüm halinde varislere iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolundan aylık bağlamasıdır. Bunun dışında maluliyet durumu söz konusu ise iş kaybı oranına göre geçici yada sürekli iş görmezlik geliri bağlama durumu söz konusu olacaktır
İş kazasında durumunda iş görmezlik ödeneği bağlanması için 1 gün bile çalışmış olmak yeterlidir. Asgari çalışma süresi aranmaz. Ayrıca hastalık halinde 3.günden itibaren ödeme verilir iken iş kazası durumunda ilk günden itibaren ödeme yapılır.
İş kazasına bağlı olarak 4b statüsünde çalışan işverenlerin ödenek alabilmek için ayrıca borcuda olamamalıdır. Yatarak tedavilerde işçiye gelirinin %50 si ,ayakta tedavilerde ise 2/3 oranında ödeme yapılır.